Privacyverklaring

Privacyverklaring Groenste Buurt

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van de Coöperatie Groenste Buurt Noorderplantsoen U.A. (hierna “Groenste Buurt” of “Wij”). Wij leggen in deze verklaring uit wat ons algemene privacybeleid is, voor welke doeleinden we jouw persoonsgegevens verwerken en welke rechten je hebt ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Wie is de verantwoordelijk?
Groenste Buurt is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd (secretariaat) aan Noorderstationsstraat 44 te 9717KP Groningen. Ons Kamer van Koophandel-nummer is 66749336.

Wat is ons algemene privacybeleid?
Wij verwerken jouw gegevens uitsluitend in overeenstemming met privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wij gebruiken jouw gegevens alleen om met jou te communiceren / onze dienst te verrichten.
Wij verkopen, verhandelen of delen jouw gegevens niet aan derden zonder jouw toestemming tenzij wij een wettelijke verplichting hebben.

Wat zijn persoonsgegevens?
Als je onze website bezoekt, dan kunnen we verschillende persoonsgegevens verzamelen. Een persoonsgegeven is iedere informatie die herleidbaar is naar een natuurlijk persoon.

Welke gegevens verwerken wij van jou?
Wij verzamelen alleen gegevens die je zelf aan ons verstrekt.
Je bent niet (wettelijk) verplicht jouw persoonsgegevens te verstrekken. Als je gebruik wilt maken van onze diensten, als je lid wordt van onze coöperatie of wanneer je contact met ons opneemt, dan hebben we wel de gevraagde gegevens nodig. Wij verzamelen niet meer gegevens dan nodig voor deze doelen.
Wanneer je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen, dan slaan we de volgende gegevens van jou op: jouw naam, e-mailadres en andere persoonlijke gegevens die je hebt verstrekt, zoals jouw telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens alleen om met je te communiceren, om jouw vragen te beantwoorden en/of ter voorbereiding op jouw lidmaatschap.

Verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens?
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of gezondheid.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor je deze hebt verstrekt, en zolang je lid bent van de coöperatie.

Delen wij jouw gegevens?
We delen jouw gegevens alleen als dit nodig is om met je te communiceren over onderwerpen die samenhangen met jouw lidmaatschap van de coöperatie of met de diensten die je van ons vraagt, of als we wettelijk verplicht zijn om gegevens te delen.

Hoe veilig zijn jouw gegevens?
We nemen passende beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens niet verloren gaan of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden. Enkele van deze maatregelen zijn hieronder te vinden:
. onze website is beveiligd met een SSL-certificaat zodat persoonlijke gegevens versleuteld worden verzonden;
. we hebben een streng toegangsbeleid (need to know). Alleen geautoriseerde leden of bestuursleden van de coöperatie hebben toegang tot jouw persoonlijke gegevens;

Cookies
We maken vooralsnog geen gebruik van cookies.

Welke rechten heb je?
Je hebt verschillende rechten met betrekking tot jouw privacy:
. recht op toegang;
. recht op rectificatie;
. recht op verwijdering (recht om te worden vergeten);
. recht op beperking van verwerking;
. recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit); en
. recht van bezwaar.
Je kunt verzoeken/bezwaren sturen via ons e-mailadres. Graag in de onderwerpregel noemen: “Persoonsgegevens”.
Als je klachten hebt over hoe wij met jouw privacy omgaan, dan vernemen we dat graag via ons e-mailadres. Het liefst komen we hier samen uit. Het staat je ook vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

Wat gebeurt er bij wijzigingen?
De privacyregels kunnen voortdurend wijzigen. Dit betekent dat deze privacyverklaring gewijzigd kan worden. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.
N.B. Deze verklaring wordt beheerst door Nederlands recht.

Versie juni 2021.

Op deze privacyverklaring rust auteursrecht. Niets uit deze verklaring mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid op welke wijze en voor welk doel dan ook. Voor vragen of meer informatie kun je via e-mail contact met ons opnemen.